O projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy  ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -projekty konkursowe, Nr Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  o dofinansowanie projektu:

UDA- RPPK. 08.01.00-18-0032/19-00

Dofinansowanie Projektu z UE: 855 718,37 zł

Wartość Projektu: 1 006 727,50 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:

Aktywna integracja 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30K i 10M) zamieszkujących powiat strzyżowski, rzeszowski lub m. Rzeszów poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia i doprowadzenia. do aktywizacji społecznej.

Okres realizacji Projektu: od 01.05.2020 do 31.12.2021.

Co oferujemy?

  • Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji:

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (40 osób.*2 godz. = 80 godzin)

– diagnoza sytuacji zawodowej (40 osób * 3 godz. = 120 godzin)

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (40 osób * wg potrzeb)

  • Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej

integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym:

– wsparcie Life-coacha  (40 osób * min 1 godz. w miesiącu/ wg potrzeb);

– warsztaty rozwoju osobistego (40 osób/ 4 grupy po 10 osób * 12 godzin/grupa, 2 spotkania po 6 godzin);

– usługi prozdrowotne- m.in. okulista, dentysta, dietetyk (20 osób);

– usługa w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka (20 osób)

  • Poradnictwo specjalistyczne:

– wsparcie psychologiczne (wg potrzeb);

– pomoc prawna (wg potrzeb)

  • Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– szkolenie zawodowe dobrane adekwatnie do potrzeb i możliwości danej osoby na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb (40 osób * 150 godzin);

– egzamin zewnętrzny (40 osób);

– 5 miesięczne staże zawodowe (40 osób);

– pośrednictwo pracy – (40 osób wg potrzeb)

Uczestnicy Projektu (zamieszkujący poza miejscowością odbywania się zajęć) będą mieć  zapewniony zwrot kosztów dojazdu, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas korzystania przez UP z doradztwa psychologicznego, zawodowego, indywidualnej ścieżki reintegracji, wsparcia Life-coacha, warsztatów rozwoju osobistego, usługi pozdrowotne, usługi w zakresie wizerunku, wsparcia psychologicznego, pomocy  prawnej, szkoleń zawodowych, staży (nie dotyczy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną).

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące powiat strzyżowski, rzeszowski lub m. Rzeszów  które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • osoba bezrobotna/ bierna zawodowo
  • zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystająca/ kwalifikująca się do świadczeń z pomocy społecznej/ korzystająca z PO PŻ

Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

Udział w projekcie „STOP WYKLUCZENIU – aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.