Rekrutacja

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

31 sierpnia 2021

Harmonogram

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

POSIEDZENIE 1

31.08.2021

7:00-8:00

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

W dniu 31.08.2021 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie w składzie:

 1. Administrator Projektu
 2. Kierownik projektu

dokonała wyłonienia uczestników do projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” na podstawie:

 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Potencjalni uczestnicy byli klasyfikowani do projektu zgodnie z przedstawioną punktacją:

 • osoby korzystające z POPŻ – 15 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: brak –2 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy – 1 pkt
 • doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia – 3 pkt./małe doświadczenie ( do 5 lat) – 1 pkt
 • czas pozostawania bez pracy: za każdy rok pozostawania bez pracy – 0,25 pkt
 • niepełnosprawność – 5 pkt
 • kobieta – 5 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 31 pkt + czas pozostawania bez pracy: za każdy rok– 0,25 pkt.

W przypadku równej liczby punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Komisja w składzie Administrator Projektu i Kierownik Projektu ustaliła listę uczestników i rezerwową uwzględniając wsparcie dla 2 K i 1 M, korzystających z PO PŻ (min. 50% osób).

 1. Karty Oceny formalnej
 2. Karty Oceny Komisji Rekrutacyjnej

W planowanym terminie tj.: od 23.08.2021 do 30.08.2021 wpłynęło 3 formularze rekrutacyjne, które:

3 formularze rekrutacyjne zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej,

0 formularzy rekrutacyjnych nie zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej ze względu na nie kwalifikowalność (0) i wcześniejszą rezygnację (0) Kandydata na Uczestnika Projektu. 

1. LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

 1.  

77

9,5

K

Nabór III grupa VI

 1.  

78

21,75

K PO PŻ

 1.  

79

16,5

M PO PŻ

 

2. LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

3. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Wszystkie osoby spełniają kryteria kwalifikowalności.

3 Kandydatów zostało umieszczone na liście rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

0 Kandydatów zostało umieszczone na liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do projektu.

0 Kandydatów zostało umieszczone na liście osób niezakwalifikowanych do projektu- nie kwalifikowalność i rezygnacja.

 

Rekrutacja była realizowana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnych .oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Rzeszów, 31.08.2021                                                                            Z poważaniem Komisja rekrutacyjna                                                                                                                                                                              


REKRUTACJA TRWA OD 23.08.2021 DO 30.08.2021

 Oferujemy i zapewniamy:                                               

 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
 • Wyżywienie w trakcie zajęć (zestaw kawowy + obiad)
 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • 3 miesięczne PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w wysokości 1489,00 zł

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

7 maja 2021

Harmonogram

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

POSIEDZENIE 1

07.05.2021

7.00-8.00

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

W dniu 07.05.2021 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie w składzie:

 1. Administrator Projektu
 2. Kierownik projektu

dokonała wyłonienia uczestników do projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” na podstawie:

 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Potencjalni uczestnicy byli klasyfikowani do projektu zgodnie z przedstawioną punktacją:

 • osoby korzystające z POPŻ – 15 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: brak –2 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy – 1 pkt
 • doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia – 3 pkt./małe doświadczenie ( do 5 lat) – 1 pkt
 • czas pozostawania bez pracy: za każdy rok pozostawania bez pracy – 0,25 pkt
 • niepełnosprawność – 5 pkt
 • kobieta – 5 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 31 pkt + czas pozostawania bez pracy: za każdy rok– 0,25 pkt.

W przypadku równej liczby punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Komisja w składzie Administrator Projektu i Kierownik Projektu ustaliła listę uczestników i rezerwową uwzględniając wsparcie dla 5 K, korzystających z PO PŻ (min. 50% osób).

 1. Karty Oceny formalnej
 2. Karty Oceny Komisji Rekrutacyjnej

W planowanym terminie tj.: od 19.04.2021 do 30.04.2021 wpłynęło 5 formularzy rekrutacyjne, które:

5 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej, 0 formularzy rekrutacyjnych nie zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej ze względu na nie kwalifikowalność (0) i wcześniejszą rezygnację (0) Kandydata na Uczestnika Projektu.

1. LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

72

26,25
K PO PŻ

Nabór II grupa V

2.

73

25,75
K PO PŻ

3.

74

10,25
K

4.

75

26
K PO PŻ

5.

76

26
K PO PŻ

2. LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

3. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Wszystkie osoby spełniają kryteria kwalifikowalności.

5 Kandydatów zostało umieszczone na liście rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

0 Kandydatów zostało umieszczone na liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do projektu.

0 Kandydatów zostało umieszczone na liście osób niezakwalifikowanych do projektu- nie kwalifikowalność  i rezygnacja.

 

Rekrutacja była realizowana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnych .oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Rzeszów, 07.05.2021                                                                            Z poważaniem Komisja rekrutacyjna                                                                                                                                                    

 


REKRUTACJA TRWA OD 19.04.2021 DO 30.04.2021

Oferujemy i zapewniamy:                                             

 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • 6 miesięczne PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w wysokości 1440,00 zł

Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”
• zamieszkanie na terenie powiatu strzyżowskiego, rzeszowskiego lub m. Rzeszów
• osoba bezrobotna/ bierna zawodowo
• osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystająca/ kwalifikująca się do świadczeń z pomocy społecznej/ korzystająca z PO PŻ
Kryteria dodatkowo punktowane:
• osoby korzystające z POPŻ – 15 pkt
• kwalifikacje zawodowe: brak – 2 pkt
• kwalifikacje zawodowe: niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy – 1 pkt,
• doświadczenie zawodowe: brak – 3 pkt./ małe doświadczenie ( do 5 lat) – 1 pkt,
• czas pozostawania bez pracy: za każdy rok– 0,25 pkt,
• niepełnosprawność – 5 pkt.
• kobieta – 5 pkt.

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 31 pkt.+ czas pozostawania bez pracy: za każdy rok– 0,25 pkt.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: w miesiącach czerwiec/ lipiec 2020 r. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 Uczestników.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami.

Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami należy złożyć w biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 na adres biura: Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera/faxem-nr fax 17 860 25 97.


PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

3 sierpnia 2020

Harmonogram

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

POSIEDZENIE 1

03.08.2020

8.00-12.00

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

W dniu 03.08.2020 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie w składzie:

 1. Administrator Projektu- Elżbieta Zięba-Fijał
 2. Kierownik projektu- Ireneusz Kubiś

dokonała wyłonienia uczestników do projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” na podstawie:

 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Potencjalni uczestnicy byli klasyfikowani do projektu zgodnie z przedstawioną punktacją:

 • osoby korzystające z POPŻ – 15 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: brak –2 pkt
 • kwalifikacje zawodowe: niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy – 1 pkt
 • doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia – 3 pkt./małe doświadczenie ( do 5 lat) – 1 pkt
 • czas pozostawania bez pracy: za każdy rok pozostawania bez pracy – 0,25 pkt
 • niepełnosprawność – 5 pkt
 • kobieta – 5 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 31 pkt + czas pozostawania bez pracy: za każdy rok– 0,25 pkt.

W przypadku równej liczby punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Komisja w składzie Administrator Projektu i Kierownik Projektu ustaliła listę uczestników i rezerwową uwzględniając wsparcie dla 30 K i 10 M, korzystających z PO PŻ (min. 50% osób).

 1. Karty Oceny formalnej
 2. Karty Oceny Komisji Rekrutacyjnej

W planowanym terminie tj.: od 01.06.2020 do 31.07.2020 wpłynęło 71 formularzy rekrutacyjne, które:

55 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej,

16 formularzy rekrutacyjnych nie zostało przekazane do oceny komisji rekrutacyjnej ze względu   na nie kwalifikowalność (5) i wcześniejszą rezygnację (11) Kandydata na Uczestnika Projektu.

1. LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

20

26,5 K PO PŻ

Nabór I grupa 1

2.

27

18,25 M                  PO PŻ B

3.

32

28,25K POPŻ

4.

33

24 K PO PŻ

5.

40

27 K PO PŻ

6.

43

16 M PO PŻ

7.

44

22,5M PO PŻ

8.

45

29 K PO PŻ

9.

50

24 K PO PŻ

10.

51

27,75K POPŻ

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

53

27,25POPŻ K

Nabór I  grupa 2

2.

56

22 PO PŻ K

3.

58

22 PO PŻ K

4.

59

22 PO PŻ K

5.

61

21 PO PŻ K

6.

62

29,25POPŻ K

7.

63

23,25 M              PO PŻ

8.

64

23,5POPŻ K

9.

65

21 POPŻ K B

10.

71

23 PO PŻ

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

47

8 M, B

Nabór I  grupa 3

2.

69

4,5 M, B

3.

12

3,5 M

4.

15

1,25 M

5.

4

1 M

6.

34

1 M

7.

46

14,26 B

8.

16

14 K

9.

26

12,25 K

10.

25

11,75 K

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

55

11,5 K

Nabór I  grupa 4

2.

18

11,25 K B

3.

24

11,25 K

4.

60

10,25 K

5.

42

10 K

6.

67

9,75 K

7.

36

9,5 K

8.

8

9,25 K

9.

23

9 K

10.

21

8,75 K

 

2. LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

 

1.

28

8

Nabór I

2.

37

8

3.

57

7,5

 

4.

3

7,25

 

5.

52

7,25

 

6.

9

7

 

7.

31

7

 

8.

48

7

 

9.

14

6,75

 

10.

13

6,5

 

11.

38

6,5

 

12.

10

6

 

13.

17

6

 

14.

6

5,75

 

15.

5

5,5

 

16.

66

5,25

 

3. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Przyczyna

1.

2

nie kwalifikowalność

2.

4

rezygnacja

3.

7

rezygnacja

4.

11

rezygnacja

5.

19

nie kwalifikowalność

6.

22

nie kwalifikowalność

7.

29

rezygnacja

8.

30

rezygnacja

9.

34

rezygnacja

10.

35

rezygnacja

11.

39

rezygnacja

12.

41

rezygnacja

13.

49

nie kwalifikowalność

14.

54

nie kwalifikowalność

15.

68

rezygnacja

Nie wszystkie osoby spełniają kryteria kwalifikowalności.

40 Kandydatów zostało umieszczone na liście rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

16 Kandydatów zostało umieszczone na liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do projektu.

15 Kandydatów zostało umieszczone na liście osób niezakwalifikowanych do projektu- nie kwalifikowalność i rezygnacja.

Rzeszów, 03.08.2020                                                          Z poważaniem Komisja rekrutacyjna