Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
Załącznik – Oświadczenia


WZÓR UMOWY

Umowa socjalna


DOKUMENTY – składane po zakwalifikowaniu się kandydata do udziału w projekcie

Załączniki – do formularza rekrutacyjnego
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Numer konta bankowego


Zaproszenie do składania ofert

28 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/8.1

na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym
w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty wg zasady konkurencyjności dla postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/8.1 z dnia 28.08.2020 r. w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym:

 Część I

  1. Kurs Cukiernik dla 2 uczestników projektu
  2. Kurs Kucharz dla 6 uczestników projektu

Część II

  1. Kurs Opiekun osób starszych dla 8 uczestników projektu
  2. Kurs Pracownik biurowy dla 7 uczestników projektu
  3. Kurs Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych dla 5 uczestników projektu
  4. Kurs Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych dla 3 uczestników projektu

 Część III

  1. Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 uczestników projektu
  2. Kurs Administrator stron internetowych dla 1 uczestników projektu
  3. Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych dla 3 uczestników projektu
  4. Kurs Magazynier z elementami pracownika biurowego dla 1 uczestników projektu

w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim  i rzeszowskim”, (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV80530000-8 Usługi szkolenia  zawodowego). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –projekty konkursowe.

Oferty zostały złożone przez:

Część I:

Lp

Nazwa podmiotu

Data złożenia oferty

Cena

Łączna

liczba  punktów

1

Centrum Promocji  Biznesu, Paweł Zając

35-213 Rzeszów,

ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

25 600,00 zł

68,11

2

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów,                ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów,                ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

24 392,00 zł

 

70

3

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

22-400 Zamość,

ul. Partyzantów 9

04.09.2020, godz. 10:00

45 900,00 zł

51,26

Część II:

Lp

Nazwa podmiotu

Data złożenia oferty

Cena

Łączna

liczba  punktów

1

Centrum Promocji  Biznesu, Paweł Zając

35-213 Rzeszów,

ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

73 600,00 zł

66,29

2

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów,                  ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów,                   ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

66 777,00 zł

70

3

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

22-400 Zamość,

ul. Partyzantów 9

04.09.2020, godz. 10:00

76 168,50 zł

65,07

Część III:

Lp

Nazwa podmiotu

Data złożenia oferty

Cena

Łączna

liczba  punktów

1

Centrum Promocji  Biznesu, Paweł Zając

35-213 Rzeszów,

ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

28 800,00 zł

68,60

2

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów,

ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów,

ul. Dworzysko 55

04.09.2020, godz. 14:00

27 791,00 zł

70

Wybór oferty:

Zgodnie z przyjętym kryterium określonym w zapytaniu ofertowym, na podstawie analizy złożonych ofert dokonano wyboru oferty, która została złożone przez:

 

Część I:

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów, ul. Dworzysko 55

 

Część II:

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów, ul. Dworzysko 55

 

Część III:

Konsorcjum:

Lider:

INITI Company, Magdalena Kucharska,

35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 118 c/10

Partner:

CPB Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów, ul. Dworzysko 55

 

Oferujące realizację części zamówienia za cenę:

Część I:

Kurs Cukiernik 2 x 3 199,00 = 6 398,00 zł brutto                      

Kurs Kucharz 6 x 2 999,00 = 17 994,00 zł brutto                     

Razem: 24 392,00 zł brutto     

             

Część II:                 

Kurs Opiekun osób starszych 8 x 2 699,00 = 21 592,00 zł brutto                          

Kurs Pracownik biurowy 7 x 2 799,00 = 19 593,00 zł brutto                     

Kurs Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 5 x 3 199,00 = 15 995,00 zł brutto                     

Kurs Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych 3 x 3 199,00 = 9 597,00 zł brutto                     

Razem: 66 777,00 zł brutto                         

             

Część III:

Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 4 x 2 999,00 = 11 996,00 zł brutto                     

Kurs Administrator stron internetowych 1 x 3 799,00 = 3 799,00 zł brutto                     

Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych 3 x 2 999,00 = 8 997,00 zł brutto                     

Kurs Magazynier z elementami pracownika biurowego 1 x 2 999,00 = 2 999,00 zł brutto                     

Razem: 27 791,00 zł brutto     

Razem część I, II, III:  118 960,00 zł brutto